แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. บรรทัดฐานคืออะไร
เฉลย

บรรทัดฐาน คือ แบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติที่คนในสังคมยอมรับ