แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติตรงกับวันใด
เฉลย

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี