แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในสมัยประวัติศาสตร์
17% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้ประชากรประกอบอาชีพใดเป็นหลักคือ
เฉลย

กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณนี้มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร และเนื่องจากมีแม่น้ำหลายจึงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้