แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
73% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. สมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าที่ดียิ่งกับประเทศใด และเพื่อเหตุผลใด
เฉลย

สมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าที่ดียิ่งกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับฮอลันดา