แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. การสร้างภูมิปัญญานั้นมีอิทธิพลจากปัจจัยใด ก. การรับอิทธิพลจากภายนอก ข. การปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิต ค. การผสมผสานวัฒนธรรม
เฉลย

การสร้างภูมิปัญญานั้นมีอิทธิพลจากการรับอิทธิพลจากภายนอก การปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตและการผสมผสานวัฒนธรรม