แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. การตั้งถิ่นฐานของประชากรในท้องถิ่นต่างๆ ขึ้นอยู่กับเหตุผลใด ก. สภาพภูมิอากาศ ข. ความเจริญด้านคมนาคมและเทคโนโลยี ค. ภูมิอากาศ ง. ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลย

การตั้งถิ่นฐานของประชากรในท้องถิ่นต่างๆ ขึ้นอยู่กับเหตุผลในเรื่องสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ ความเจริญด้านคมนาคมและเทคโนโลยีและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น