แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีอากาศหนาวเย็น ข้อความดังกล่าวหมายถึงภาคใด
เฉลย

ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีอากาศหนาวเย็น