แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 11
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. กิจกรรมใดใช้พลังงานใน 1 ชั่วโมงต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัมมากที่สุด