แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบเศรษฐกิจ
100% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจ
เฉลย

หน่วยเศรษฐกิจ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล