แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิต
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ประชาชนในภาคใดที่มีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม
เฉลย

ประชาชนในภาคเหนือนิยมแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม