แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมประชาธิปไตย
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ประเทศไทยเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสมัยใด
เฉลย

ประเทศไทยเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 และยึดถือเป็นรูปแบบในการปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบัน