แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
เฉลย

ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ 1.การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 2.การประหยัดและการอดออม 3.การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 4.การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 5.ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์