แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
55% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของสินเชื่อ