แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
27% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดคือการกู้ยืมเงินในระบบ
เฉลย

การกู้ยืมเงินในระบบ คือการกู้ยืมผ่านแหล่งหรือสถาบันการเงินที่มีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์