แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 7
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ส่วนประกอบที่ควบคุมการแพร่ของน้ำ แก๊สและสารละลายต่างๆ เข้าหรือออกจากเซลล์คืออะไร