ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19
90% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. เมื่อผู้พูดพูดจบ ผู้ฟังควรปฏิบัติอย่างไร