แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน
73% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. เหตุใดผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านระบบสินเชื่อนั้นสินค้าจึงมีราคาสูงขึ้น
เฉลย

การซื้อสินค้าผ่านระบบสินเชื่อ ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นราคาของสินค้ารวมกับดอกเบี้ย