แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน
73% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. นิยามที่ถูกต้องที่สุดของระบบสินเชื่อคือข้อใด
เฉลย

ระบบสินเชื่อ คือ สภาพหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า หรือ บริการ โดยมีสัญญาตกลงกันว่าจะชำระหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้