แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน
73% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสินเชื่อตามแหล่งที่มา
เฉลย

เป็นประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์