แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. สมาชิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละกี่ปีตามลำดับ
เฉลย

สมาชิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละ 4 และ 6 ปี ตามลำดับ