แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. เราควรปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างไร
เฉลย

เราควรปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยเคารพและรักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ