แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ของธนาคาร
73% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นความหมายของธนาคาร
เฉลย

เพราะธนาคารเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชน และนำเงินฝากเหลาสนั้นไปให้บริการกู้ยืมแก่ผู้ต้องการเงินเพื่อไปลงทุนธุรกิจต่างๆ