แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สหกรณ์มีลักษณะสำคัญอย่างไร
เฉลย

สหกรณ์ เป็นองค์กรที่บุคคลหลายคนร่วมตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ