แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน
7% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. บทร้อยกรองแบ่งเป็นประใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท
เฉลย

5 ประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย