แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
1 of 16
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวผิด
เฉลย

เพราะ พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย ์ กำกับอยูข้างบน แสดงว่าไม่ต้องการออก เสียงตัวนั้น