แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ประโยคชนิดใดเป็นประโยคบอกเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น