วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
45% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. “เมื่อมีภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ” จะต้องประกาศกฎหมายในข้อใด