แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้นั้นจะมีหน่วยควบคุมซึ่งอยู่ในโครงสร้างใด