แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
47% Complete
11 of 19
ข้อที่ 11. ปรากฎการณ์ใดที่คนโบราณเรียกว่า "ราหูอมจันทร์"