วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. “มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” ข้อความดังกล่าวคือหลักการของสิ่งใด