วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน