แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือปูนขาว