แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ธาตุฮีเลียม ปรอท เหล็ก เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เรียงลำดับตามข้อใด