แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สิ่งที่นำมาเป็นเกณฑ์แบ่งระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์คือข้อใด