แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
58% Complete
12 of 12
ข้อที่ 12. พระพุทธรูป เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด