แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
67% Complete
10 of 12
ข้อที่ 10. “การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยทำได้สะดวกเพราะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกในสมัยสุโขทัย” คำกล่าวนี้หมายถึงหลักฐานตามข้อใด