แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
40% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. บุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือใคร
เฉลย

บุคคลที่ร่วมกันสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง