แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ถ้าเดินสวนทางกับพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตัว อย่างไร