แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
90% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. บุคคลใดปฏิบัติตัดไม่เหมาะสม
เฉลย

การไปวัดควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ