แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
42% Complete
5 of 12
ข้อที่ 5. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องใด
เฉลย

สามารถนำหลักการเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต