แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
17% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ผู้คิดค้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือบุคคลใด