แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. วัตถุประสงค์ของธนาคารขยะคือข้อใด
เฉลย

ธนาคารขยะ เป็นสถานที่รับซื้อขยะเพื่อนำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใหม่ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบอื่น