แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
25% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ข้อใดคือการซื้อบริการ
เฉลย

การบริการ คือการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค การสนองความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ