แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. "8 สิบ กับ 3 หน่วย" ตรงกับตัวเลขในข้อใด