ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 26
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. คำในข้อใดใช้พยัญชนะต้นเหมือนคำว่า "พ่อ"