แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 6 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม
40% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การปลูกป่าในเขตพื้นที่เสื่มโทรมเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดใด