แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 6 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม
40% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางสหประชาชาติ