ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 27
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. คำในข้อใดใช้สระเหมือนกับคำว่า "เบื่อ"