แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. โปรตีนแต่ละชนิดต่างกันดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ?
เฉลย

หน้าที่ของโปรตีนแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนนั้น ส่วนโครงสร้างของโปรตีนขึ้นอยู่กับกรด อะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของสายพอลิเพปไทด์