แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
40% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

ข้อใดเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ?

เฉลย

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น(Upstream Petrochemical Industry) สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามโครงสร้างพื้นฐานของโมเลกุลที่ต่างกันดังนี้ - กลุ่ม C1(C1 Hydrocarbon Group) สาร ตัวสำคัญคือ เมทานอล(Methanol) - กลุ่มโอเลฟินส์(Olefins Group) ประกอบด้วย เอทิลีน(Ethylene) โพรพิลีน(Propylene) และมิกซ์ซีสี่(Mixed C4) - กลุ่มอะโรแมติกส์(Aromatics Group) ประกอบด้วย เบนซีน(Benzene) โทลูอีน(Toluene) และไซลีน(Xylene)